Regulamin sklepu www.sklep.ariadna.com.pl  

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego sklep.ariadna.com.pl  (zwanego dalej „Serwisem”). Dokonanie zakupów Towarów w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Serwis prowadzi  przedsiębiorca działający pod firmą Ariadna S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2/6, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000019179, NIP 728-013-22-48 (dalej jako „Sprzedawca”). Dane kontaktowe: e-mail: sklep@ariadna.com.pl, fax: (48-42) 25 35 875, tel.: 42 25 35 878 do 879 - koszt opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne ponosi Użytkownik.

2.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów oferowanych na stronie Serwisu.

3.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

Definicje.           

Serwis – serwis internetowy sklep.ariadna.com.pl, umożliwiający zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Towarów oferowanych na stronie Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem sklep.ariadna.com.pl.

Ceny – ceny Towarów dostępne na stronie Serwisu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu  w celu dokonywania zakupów Towarów.

Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na podaniu w formularzu rejestracyjnym: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru telefonu oraz dokładnego adresu zamieszkania osoby fizycznej dokonującej rejestracji bądź siedziby przedsiębiorcy w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników. Konto posiada unikalną nazwę (adres e-mail) i zabezpieczone jest hasłem. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dostępu do Konta Użytkownika poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Towarami – w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w ramach Serwisu w celu dostawy Towaru.

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do zniżki po realizacji Kodu w Serwisie.

Klub Ariadna – program partnerski dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 

II.  Zasady korzystania z Serwisu 

1.      Serwis realizuje zamówienia Użytkownika jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu nie wymaga dokonania Rejestracji.

3       Użytkownik może dokonać Rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Poprawne dokonanie Rejestracji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną wiadomością zwrotną, przesłaną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

4.      Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji warunków Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

5.      Dokonując zamówienia Towarów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.      Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.      Ceny Towarów umieszczone na stronach Serwisu są Cenami brutto; podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Użytkownik. Koszty dostawy są wskazane w trakcie dokonywania zamówienia i dodane do Ceny Towarów na końcu zamówienia. Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez Użytkownika, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie Towaru.

8.      Na stronach Serwisu, przy poszczególnych Towarach zamieszczona jest informacja o ich dostępności.

9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz ich Cen znajdujących się w ofercie Serwisu. Nie dotyczy to Towarów oraz ich Cen w stosunku, do których zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę.

10.      Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę. Użytkownik dokonując zamówienia Towaru, tam gdzie jest to możliwe dokonuje wyboru koloru oraz wpisuje odpowiednią liczbę sztuk/metrów Towaru w rubryce przypisanej danemu Towarowi, oraz zaznacza opcję „Dodaj do koszyka”. Zawartość „koszyka” może być modyfikowana za pomocą opcji „Zobacz koszyk” do momentu złożenia zamówienia, o czym mowa w ust. 10 poniżej.

11.     Zamówienie uważa się za złożone, i niepodlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Prawidłowe złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną przesłaną na adres e-mail podany podczas Rejestracji i zawierać będzie m.in. nazwę produktu, zakupioną ilość, łączną Cenę zakupu za Towar wraz z należnymi podatkami, sposób zapłaty oraz sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

12.     Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonego Towaru za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążąca dla Użytkownika oraz Sprzedawcy od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

13.     Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia lub jego akceptacji w terminie 2 dni od jego złożenia, o czym mowa w ust. 11 powyżej, jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę. Anulowanie zamówienia nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek praw do odszkodowania.

14.     W przypadkach, o których mowa w pkt III ust. 2, Sprzedawca anuluje zamówienie nieopłacone przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

 

III.  Realizacja zamówienia i warunki dostawy  

1.      Wysyłka zamówionego Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od momentu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego Ceny zakupionego przez Użytkownika Towaru (opcja przedpłaty). Towar wysyłany jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej.

2.      Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy zapłaty za Towar oraz sposobu jego dostawy. 

3.      Koszty dostawy są wskazane w koszyku zamówienia przed złożeniem zamówienia.

4.      Zapłata Ceny za Towar w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji przedpłacanej, dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

5.      Użytkownik nie ponosi dodatkowej opłaty za dostawę Towaru, w przypadku:

a)      wyboru opcji osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy;

b)      gdy łączna wartość jednorazowego zamówienia Użytkownika (uwzględniająca przyznane rabaty) opiewa na kwotę minimum 99 zł, a zamówienie jest przedpłacone;

c)      gdy łączna wartość jednorazowego zamówienia Użytkownika (uwzględniająca przyznane rabaty) opiewa na kwotę minimum 200 zł bez względu na sposób płatności. 

6.      Użytkownik w momencie złożenia zamówienia i wyboru przesyłki pocztowej upoważnia Sprzedawcę do wysyłki Towaru w imieniu i na rzecz Użytkownika. Dzięki temu upoważnieniu Sprzedawca może obniżyć koszty wysyłki, nie doliczając 23% podatku VAT. Faktyczne koszty pocztowe nie stanowią przychodu Sprzedawcy i nie podlegają opodatkowaniu PD i VAT.

7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższy czas dostawy Towaru niż deklarowany przez podmioty świadczące usługi dostawy.

 

IV. Kody rabatowe

1.      Sprzedawca ma możliwość przekazania Użytkownikowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Użytkownikiem.

2.      Kod rabatowy może mieć formę zniżki procentowej lub kwotowej.

3.      Warunki wykorzystania Kodu rabatowego - w tym objęte i nieobjęte rabatem Towary i usługi, kwota minimalna zamówienia umożliwiająca realizację kodu - mogą być różne w zależności od akcji promocyjnej, w ramach której Użytkownik otrzymał Kod od Sprzedawcy. Informacja o warunkach wykorzystania danego Kodu rabatowego przekazywana jest Użytkownikowi wraz tym Kodem.

4.      Kody rabatowe nie łączą się, chyba że w ramach konkretnej akcji promocyjnej Sprzedawca postanowi inaczej.

5.      Kod rabatowy można wykorzystać jedynie w Serwisie. Kod realizuje się w trakcie składania zamówienia, wpisując go w rubryką „Kod rabatowy” i zatwierdzając przyciskiem „Tak”. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości odjęcia od Ceny zamówionych Towarów rabatu wynikającego z niezrealizowanego Kodu rabatowego.

6.      Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

7.      Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Towary zamieszczone w koszyku.

8.      W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach promocji, Użytkownik otrzymuje zwrot wartości Towaru widniejący na paragonie lub fakturze.

9.      Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

10.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie Kodu lub przekazanie go przez Użytkownika osobie trzeciej.

 

 

V.  Reklamacja   

1.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkownika w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, w formie pisemnej, na adres sklep@ariadna.com.pl

2.      Wszelkie reklamacje dotyczące wad przesłanego Towaru wraz z dokładnym opisem podstaw reklamacji należy składać w formie pisemnej na adres sklep@ariadna.com.pl

3.      Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

5.      Jeżeli Użytkownik stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru Dostawca ma obowiązek wraz z Użytkownikiem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty Użytkownikowi przez Dostawcę odszkodowania za poniesione straty.

 

VI.  Odstąpienie od umowy   

1.      Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827) Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie formularza załączonego do niniejszego Regulaminu (możliwość pobrania formularza pod treścią Regulaminu) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przed jego upływem. W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty mailowej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zwrotny adres poczty elektronicznej.

2.      Do przesyłki ze zwracanym Towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (lub inny dokument księgowy) oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota zapłacona przez Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku poniesienia przez Użytkownika kosztów dostarczenia Towaru, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi kwotę równą najtańszej opcji wysyłki dostępnej w Serwisie.

4.      Koszty transportu zwracanego Towaru pokrywa Użytkownik.

5.      Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów: 

a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  

b)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca do jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII.  Konto Użytkownika  

1.      Po dokonaniu Rejestracji w Serwisie tworzone jest Konto Użytkownika. Po zalogowaniu się na nie, Użytkownik uzyskuje dostęp do archiwum dokonanych w Serwisie zakupów. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może też zmieniać, udostępnione przy Rejestracji dane.

2.      Konto Użytkownika umożliwia też bieżące śledzenie statusu złożonego przez Użytkownika zamówienia, nadając złożonemu zamówieniu jeden z poniższych statusów: 

a)      Oczekiwanie na potwierdzenie płatności z Przelewy24 - oznacza, że Sprzedawca nie otrzymał jeszcze zapłaty Ceny za Towar;

b)      Płatność zaakceptowana - oznacza, że Sprzedawca otrzymał zapłatę Ceny za Towar;

c)      Zamówienie przyjęte - oznacza, że zamówienie zostało złożone poprawnie, opłacone lub wybrano formę płatności „za pobraniem” i przyjęte przez Sprzedawcę;

d)      Wysłane - oznacza, że Towar został skompletowany i wysłany na adres dostawy wskazany przez Użytkownika;

e)      Anulowane - oznacza, że zamówienie zostało anulowane na prośbę Użytkownika lub przez Sprzedawcę z powodów, o których mowa w pkt II ust. 13;

f)      Błąd płatności – oznacza, że wystąpił błąd w czasie dokonywania płatności, a Sprzedawca nie otrzymał zapłaty Ceny za Towar;

g)      Gotowe do odbioru - oznacza, że w przypadku odbioru osobistego, o którym mowa w pkt III ust. 5a, Towar jest gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy;

h)     Dostarczone - oznacza, że Towar zamówiony z odbiorem osobistym został wydany Użytkownikowi;

i)      Zwrot - oznacza, że Użytkownik zgodnie z pkt VI ust.1 zdecydował się na odstąpienie od Umowy.

3.     Po utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownik automatycznie przystępuje do Klubu Ariadna.

 

VIII. Klub Ariadna

1.      Do Klubu Ariadna automatycznie przystępuje każdy Użytkownik, który dokona Rejestracji w Serwisie.    

2.      Udział w Klubie Ariadna jest bezpłatny.

3.      Należąc do Klubu Ariadna Użytkownik automatycznie bierze udział w programie lojalnościowym, który umożliwia Użytkownikowi wypracowanie stałego rabatu na zakupy w Serwisie.

4.       W ramach programu lojalnościowego, na koncie Użytkownika sumowane są wartości wszystkich zamówień. Gdy ta wartość przekroczy któryś z wyznaczonych progów rabatowych, kolejne zakupy Użytkownik może zrealizować z przyznanym rabatem. Maksymalny rabat, jaki Użytkownik może wypracować w programie lojalnościowym to 10%.

5.       Progi rabatowe w programie lojalnościowym:
- 2% - gdy łączna wartość zakupów wynosi minimum 200zł brutto;
- 5% - gdy łączna wartość zakupów wynosi minimum 500zł brutto;
- 8% - gdy łączna wartość zakupów wynosi minimum 800zł brutto;
- 10% - gdy łączna wartość zakupów wynosi minimum 1000zł brutto.

6.       W programie lojalnościowym sumowane są tylko wartości zamówień zrealizowanych. W łączną sumę zakupów nie są wliczane koszty transportu.

7.       Wypracowany w programie lojalnościowym rabat obniża wartość koszyka, nie podlegają mu koszty transportu.

8.       Wysokość wypracowanego rabatu widoczna jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika, w koszyku, przy finalizacji zamówienia.

9.       Rabat lojalnościowy nie sumuje się z Kodami rabatowymi oraz innymi zniżkami wynikającymi z akcji promocyjnych. W takim przypadku uwzględniany jest rabat korzystniejszy dla Użytkownika.

10.      Warunki przynależności do Klubu Ariadna, w tym założenia programu lojalnościowego mogą ulec zmianie. W takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

IX. Odpowiedzialność

1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.          

2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu i hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim.

4.      W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem, za pomocą komunikatu w Serwisie powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania. 

 

X. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ariadna S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2/6, 92-208 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000019179, NIP: 728-013-22-48.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 42 25 35 810 lub adresem e-mail: abi@ariadna.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mateusza Widziszewskiego, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@ariadna.com.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi sprzedaży oraz dostarczenia produktów oferowanych w sklepie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy.

W zakresie ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako przedsiębiorcy w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie konta w Serwisie, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi sprzedaży oraz dostarczenia produktów oferowanych w sklepie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy.

W zakresie ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako przedsiębiorcy w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – realizacja umowy oraz przepis prawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 1 roku – licząc od rozliczenia reklamacji.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki Newslettera na podany adres poczty elektronicznej oraz wysłania informacji handlowej na wskazany numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing własnych produktów i usług w związku z art. 10 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

Podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe:

a)     podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne,

b)     podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

c)     podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 Podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

Prawa podmiotu danych

Aby skorzystać z poniższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:


Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo do przenoszenia danych
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy – masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Profilowanie

W celu realizacji działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz informacje dotyczące produktów, które Pani/Pan nabył, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące Pani/Pana preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam by lepiej dopasowywać do Pani/Pana oczekiwań nasz przekaz marketingowy. Tym samym Profilowanie będzie obejmowało dopasowanie wyświetlanych reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz przeglądanych produktów w sklepie internetowym. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania. 

XI. Postanowienia końcowe

1.      Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

2.      Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.      W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

4.      W przypadku zaistnienia zdarzeń nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY