Regulamin sklepu www.sklep.ariadna.com.pl  

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego sklep.ariadna.com.pl  (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Serwis prowadzi  przedsiębiorca działający pod firmą Ariadna S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2/6, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000019179, NIP 728-013-22-48 (dalej jako „Sprzedawca”). Dane kontaktowe: e-mail: sklep@ariadna.com.pl, fax: (48-42) 25 35 875, tel.: 42 25 35 878 do 879 - koszt opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne ponosi Użytkownik.

2.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych na stronie Serwisu.

3.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

Definicje.           

Serwis – serwis internetowy sklep.ariadna.com.pl, umożliwiający zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży towarów oferowanych na stronie Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem sklep.ariadna.com.pl.

Ceny – ceny Towarów dostępne na stronie Serwisu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w  Serwisie oraz korzysta z Serwisu  w celu dokonywania zakupów Towarów.

Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na podaniu: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru telefonu oraz dokładnego adresu zamieszkania osoby fizycznej dokonującej rejestracji bądź siedziby przedsiębiorcy w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników. Konto posiada unikalną nazwę (adres e-mail) i zabezpieczone jest hasłem. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dostępu do Konta Użytkownika poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Towarami – w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do zniżki po realizacji Kodu w Serwisie.

 

II.  Zasady korzystania z Serwisu 

1.      Serwis realizuje zamówienia Użytkownika jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji. Poprawne dokonanie Rejestracji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną wiadomością zwrotną, przesłaną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

3.      Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji warunków Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARIADNA S.A. danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

4.      Dokonując zamówienia Towarów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przeglądanie ofert Serwisu nie wymaga Rejestracji w Serwisie.

6.      Ceny towarów umieszczone na stronach Serwisu są Cenami brutto; podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący. Koszty dostawy są wskazane w trakcie dokonywania zamówienia i dodane do Ceny Towarów na końcu zamówienia. Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez Kupującego, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie Towaru.

7.      Na stronach Serwisu, przy poszczególnych Towarach zamieszczona jest informacja o ich dostępności.

8.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz ich Cen znajdujących się w ofercie Serwisu. Nie dotyczy to Towarów oraz ich Cen w stosunku, do których zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę.

9.      Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę. Użytkownik dokonując zamówienia Towaru, tam gdzie jest to możliwe dokonuje wyboru koloru oraz wpisuje odpowiednią liczbę sztuk Towaru w rubryce przypisanej danemu Towarowi, oraz zaznacza opcję „Dodaj do koszyka”. Zawartość „koszyka” może być modyfikowana za pomocą opcji „Zobacz koszyk” do momentu złożenia zamówienia, o czym mowa w ust. 10 poniżej.

10.     Zamówienie uważa się za złożone, i niepodlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Prawidłowe złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną przesłaną na adres e-mail podany podczas Rejestracji i zawierać będzie m.in. nazwę produktu, zakupioną ilość, łączną cenę zakupu za Towar wraz z należnymi podatkami, sposób zapłaty oraz sposób spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

11.     Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonego Towaru za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążąca dla Użytkownika oraz Sprzedawcy od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży). Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.

12.     Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia lub jego akceptacji w terminie 2 dni od jego złożenia, o czym mowa w ust. 11 powyżej, jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

13.     W przypadkach, o których mowa w pkt III ust. 2, Sprzedawca anuluje zamówienie nieopłacone przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

 

III.  Realizacja zamówienia i warunki dostawy  

1.      Wysyłka zamówionego Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia, w którym doszło do zawarcia umowy (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od momentu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego Ceny zakupionego przez Użytkownika Towaru (opcja przedpłaty). Towar wysyłany jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej.

2.      Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy zapłaty za Towar oraz sposobu jego dostawy. 

3.      Koszty dostawy są wskazane w koszyku zamówienia przed złożeniem zamówienia.

4.      Zapłata Ceny za Towar w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji przedpłacanej, dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

5.      Użytkownik nie ponosi dodatkowej opłaty za dostawę Towaru, w przypadku:

a)      wyboru opcji osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy;

b)      gdy łączna wartość jednorazowego zamówienia Użytkownika (uwzględniająca przyznane rabaty) opiewa na kwotę minimum 99 zł, a zamówienie jest przedpłacone;

c)      gdy łączna wartość jednorazowego zamówienia Użytkownika (uwzględniająca przyznane rabaty) opiewa na kwotę minimum 200 zł bez względu na sposób płatności. 

6.      Użytkownik w momencie złożenia zamówienia i wyboru przesyłki pocztowej upoważnia Sprzedawcę do wysyłki towaru w imieniu i na rzecz Użytkownika. Dzięki temu upoważnieniu Sprzedawca może obniżyć koszty wysyłki, nie doliczając 23% podatku VAT. Faktyczne koszty pocztowe nie stanowią przychodu Sprzedawcy i nie podlegają opodatkowaniu PD i VAT.

7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższy czas dostawy Towaru niż deklarowany przez podmioty świadczące usługi dostawy.

 

IV. Kody rabatowe

1.      Sprzedawca ma możliwość przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

2.      Kod rabatowy może mieć formę zniżki procentowej lub kwotowej.

3.      Warunki wykorzystania Kodu rabatowego - w tym objęte i nieobjęte rabatem Towary i usługi, kwota minimalna zamówienia umożliwiająca realizację kodu - mogą być różne w zależności od akcji promocyjnej, w ramach której Użytkownik otrzymał Kod od Sprzedawcy. Informacja o warunkach wykorzystania danego Kodu rabatowego przekazywana jest Użytkownikowi wraz tym Kodem.

4.      Kody rabatowe nie łączą się, chyba że w ramach konkretnej akcji promocyjnej Sprzedawca postanowi inaczej.

5.      Kod rabatowy można wykorzystać jedynie w Serwisie logując się na Konto Użytkownika. Kod realizuje się w trakcie składania zamówienia, wpisując go w rubryką „Kod rabatowy” i zatwierdzając przyciskiem „Tak”. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości odjęcia od Ceny zamówionych Towarów rabatu wynikającego z niezrealizowanego Kodu rabatowego.

6.      Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

7.      Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.

8.      W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie lub fakturze.

9.      Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

10.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie Kodu lub przekazanie go przez Użytkownika osobie trzeciej.

 

V.  Reklamacja   

1.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkownika w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, w formie pisemnej, na adres sklep@ariadna.com.pl

2.      Wszelkie reklamacje dotyczące wad przesłanego Towaru wraz z dokładnym opisem podstaw reklamacji należy składać w formie pisemnej na adres sklep@ariadna.com.pl

3.      Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

5.      Jeżeli Użytkownik stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru dostawca ma obowiązek wraz z Użytkownikiem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty Użytkownikowi przez dostawcę odszkodowania za poniesione straty.

 

VI.  Odstąpienie od umowy   

1.      Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827) Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie formularza załączonego do niniejszego regulaminu (możliwość pobrania formularza pod treścią regulaminu) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przed jego upływem. W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty mailowej prowadzący serwis niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zwrotny adres poczty elektronicznej.

2.      Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (lub inny dokument księgowy) oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona Cena zapłacona przez Użytkownika. Konsument ma obowiązek zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3.      Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.      Koszty zwrotu Towaru pokrywa Użytkownik.

5.      Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów: 

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  

b)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;

c)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca do jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII.  Konto Użytkownika  

1.      Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do archiwum dokonanych w Serwisie zakupów. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może też zmieniać, udostępnione przy Rejestracji dane.

2.      Konto Użytkownika umożliwia też bieżące śledzenie statusu złożonego przez Użytkownika zamówienia, nadając złożonemu zamówieniu jeden z poniższych statusów: 

a)      Oczekiwanie na potwierdzenie płatności z DotPay - oznacza, że Sprzedawca nie otrzymał jeszcze zapłaty Ceny za Towar;

b)      Płatność zaakceptowana - oznacza, że Sprzedawca otrzymał zapłatę Ceny za Towar;

c)      Zamówienie przyjęte - oznacza, że zamówienie zostało złożone poprawnie, opłacone lub wybrano formę płatności „za pobraniem” i przyjęte przez Sprzedawcę;

d)      Wysłane - oznacza, że Towar został skompletowany i wysłany na adres dostawy wskazany przez Użytkownika;

e)      Anulowane - oznacza, że zamówienie zostało anulowane na prośbę Użytkownika lub przez Sprzedawcę z powodów, o których mowa w pkt II ust. 13;

f)      Błąd płatności – oznacza, że wystąpił błąd w czasie dokonywania płatności, a Sprzedawca nie otrzymał zapłaty Ceny za Towar;

g)      Gotowe do odbioru - oznacza, że w przypadku odbioru osobistego, o którym mowa w pkt III ust. 5a, Towar jest gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy;

h)      Zwrot - oznacza, że Użytkownik zgodnie z pkt VI ust.1 zdecydował się na odstąpienie od Umowy.

 

VIII. Odpowiedzialność

1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.          

2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu i hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim.

4.      W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem, za pomocą komunikatu w Serwisie powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania. 

 

IX. Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego jest: Ariadna S.A. Fabryka Nici, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000019179, NIP 728-01-32-248. W spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: abi@ariadna.com.pl

2.      Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie sklep.ariadna.com.pl w celu realizacji zawartej z nim umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celach:

•          realizacji usługi „Newsletter”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
•          marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
•          przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

3.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą, Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe jedynie w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy. Podanie danych w celach marketingowych, usługi newsletter oraz przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne.

4.      Odbiorcami danych osobowych będą: (1) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Serwisu sklep.ariadna.com.pl, oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, (2) Dotpay.pl z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – dostawca płatności online, (3) podmioty świadczące usługi dostawy.

5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu, do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku danych zgromadzony w celach marketingowych do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.      Użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.

7.      W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Postanowienia końcowe

1.      Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

2.      Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.      W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

4.      W przypadku zaistnienia zdarzeń nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UWOWY


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie